Gedragscode

Created with Sketch.

transparent_logoDe zwemvereniging De Watervrienden Assen volgt de algemene richtlijnen die door de Nederlandse overheid bepaald zijn in het kader van de voorkoming van misbruik van kinderen bij vrijwilligers-organisaties. Deze richtlijnen vormen een onderdeel van de licentie ABC, waarin ondermeer de gedragscode en de visie die de vereniging ontwikkeld heeft in zijn opgenomen. Hieronder volgt dan ook de gedragscode van zwemvereniging De Watervrienden Assen.

Gedragscode zwemvereniging De Watervrienden Assen

De omgang tussen leden van de zwemvereniging en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • lichamelijk contact in de vorm van instructie
 • correctie van zwemslagen
 • voorkomen van verdrinking of een andere onveilige situatie
 • handhaving van de orde en veiligheid

Niettemin moeten gedragsregels vastgesteld worden, aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van (lesgevende) kaderleden van zwemvereniging De Watervrienden in concrete situaties kan worden vastgesteld. De verschillende voorbeelden van ongewenst gedrag die in de gedragscode worden genoemd zijn derhalve niet limitatief of statisch.

Gedragscode kaderlid zwemvereniging De Watervrienden

Het kaderlid in contact met een zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid:

 • Zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid zich veilig voelt, door zichtbaar te zijn en consequent de regels te handhaven.
 • Heeft de plicht zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid te beschermen tegen (machts)misbruik, (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen binnen het zwembad.
 • Realiseert zich te allen tijden dat bepaalde situaties en/of handelingen door de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid kunnen worden ervaren als (seksuele) intimidatie, dan wel kunnen leiden tot beschuldigingen van ongewenst gedrag.
 • Vermijdt 1 op 1 situaties met zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid in een afgesloten ruimte, tenzij dit uit oogpunt van veiligheid en/of gezondheid noodzakelijk is.
 • Betreedt een kleedkamer, doucheruimte (weg), sauna of een soortgelijke ruimte, waar een zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid is, pas na vooraf verzochte toestemming en zal vervolgens zijn/haar betreden van de kleed-/doucheruimte verantwoorden aan de uurleider. De zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid wordt zoveel mogelijk privacy gegund.
 • Heeft in zijn/haar contacten met de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid alleen dan lichamelijk contact voor zover dit functioneel en/of noodzakelijk is. Dit geldt voor onderwijskundige redenen of om redenen van veiligheid of gezondheid van de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid.
 • Raakt de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid niet op een zodanige wijze aan dat de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger, familielid of het kaderlid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel, agressief of intimiderend kan ervaren.
 • Respecteert de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid en onthoudt zich ervan de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid te bejegenen op een wijze die de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid in zijn/haar waardigheid aantast. Voorbeelden hiervan zijn: intimidatie, dreigen, dwingen, agressie, pesterijen, dubbelzinnigheden, ongewenste intimiteiten enz. De zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid wordt niet gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, seksuele voorkeur, levensbeschouwelijke overtuiging, culturele identiteit seksuele voorkeur, handicap of om welke reden dan ook.
 • Toont betrokkenheid bij de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid, maar bewaakt en bewaart in zijn/haar contacten met de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid altijd professionele afstand.
 • Dringt niet verder in het (privé)leven van de zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid door dan nodig is voor de uitoefening van zijn/haar functie. Dit geldt ook voor contacten via elektronische communicatiemiddelen.
 • Geeft duidelijk zijn/haar grens aan als een zwemleerling, bezoekende ouder/verzorger of familielid aandringt op intimiteit. Dit geldt ook indien via elektronische communicatiemiddelen op intimiteit wordt aangedrongen.

Het lesgevend kader in contact met zwemleerlingen

 • Respecteert de zwemleerling in blik, woord en gebaar.
 • Maakt beslist geen misbruik van haar/zijn machts- en afhankelijkheidsrelatie.
 • Onthoudt zich van elke vorm van intimidatie t.w.: intimideren, vernederen, dreigen, dwingen, schelden, negeren, pesten, racisme, homo-intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie op grond van geslacht, ras, overtuiging, seksuele voorkeur, handicap of om welke reden dan ook. Kinderen worden aangesproken bij hun naam en beslist niet op uiterlijke kenmerken of specifieke gedragingen.
 • Zorgt voor sociale veiligheid binnen zijn/haar lessen, met name voor de minder bewegingsbegaafde zwemleerlingen. Overbodige vergelijkingssituaties en situaties die de lichamelijke verschijningswijze accentueren, worden vermeden.
 • Zorgt ervoor dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden. Functionele aanrakingen als techniek, houdings- en ademhalingscorrecties worden zoveel mogelijk voorafgegaan door een aankondiging van de aanraking en gaan vergezeld van uitleg over het waarom van de aanraking.

Het lesgevend kader in contact met bezoekende ouders/verzorgers of familielid

 • Respecteert de bezoekende ouder/verzorger of familielid in blik, woord en gebaar.
 • Gaat in contact met bezoekende ouder/verzorger of familielid correct om.
 • Verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over de vorderingen/prestaties en (bewegings)gedragingen aan bezoekende ouders/verzorgers of familielid inzake de zwemleerling.
 • Is tijdens de lessituatie zichtbaar.
 • Realiseert zich dat bepaalde instructiehandelingen bij de leerling door bezoekende ouder/verzorger of familielid misverstaan kunnen worden en kunnen leiden tot beschuldigingen van (seksuele) intimidatie en is daarom te allen tijde bereid om rekenschap af te leggen van de gevolgde pedagogische aanpak/over de wijze van instructie, aan ouders/verzorgers en uurleider. Het lesgevend kader meldt aan de bezoekende ouder/verzorger als van de als gebruikelijk ervaren instructiehandelingen bij de leerlingen wordt afgeweken.

Implementatie bij kaderleden

Om te zorgen dat ieder kaderlid op de hoogte is en op de hoogte blijft van hierboven genoemde omgangsregels, hebben we de volgende
processen geïmplementeerd:

 • Bij het aanstellen van vrijwilligers wordt de geschiktheid van kandidaat kaderlid tijdens een intake gesprek getoetst. Afhankelijk van de kaderfunctie vind dit gesprek plaats met een afgevaardigde van het bestuur of een afgevaardigde van de technische commissie.
 • Tenminste een keer per seizoen organiseert de technische commissie een bijscholing/opfrispresentatie voor alle kaderleden over veiligheid in en om het zwembad.

Handelswijze bij ongewenste situaties

Ook door de NCS, als buitengewoon lid van het NOC*NSF, werd besloten het beleid, betreffende de seksuele intimidatie, van het NOC*NSF te volgen en op te nemen in de statuten en reglementen van de NCS. Als lid van de NCS heeft Watervrienden Assen de verplichting de statuten, reglementen en besluiten van de NCS na te leven.
Mocht u binnen de zwemvereniging een ongewenste situatie signaleren dan dient u dit onmiddellijk te melden. Dit kan bij onze uurleiders en bestuurders maar u kunt zich uiteraard ook wenden tot een kaderlid dat uw vertrouwen geniet. Uiteraard zal er vertrouwelijk met uw klacht worden omgegaan. Naast een interne bespreking is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NCS of NOC*NSF. Dit zijn deskundige hulpverleners van buiten de vereniging op wie ieder lid van onze sportvereniging een beroep kan doen omtrent zaken met betrekking tot (twijfel over) ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Ook onze kaderleden kunnen uiteraard een beroep doen op deze vertrouwenspersonen; bijvoorbeeld bij verdenking op mishandeling van een van onze leden.
Het meldpunt van NOC*NSF is te bereiken op 0900 202 5590 en bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 12:00 uur tot 16:00 uur. Kijk voor meer informatie en andere contactmogelijkheden op www.nocnsf.nl/sportenintegriteit.
NB. Het landelijke meldpunt is niet bedoeld voor eventuele klachten omtrent de kwaliteit van de zwemles of organisatorische klachten. Hiertoe verwijzen wij naar onze klachtenprocedure.

Gedragscode kleedkamers De Bonte Wever

Het zwembad De Bonte Wever heeft wat betreft de indeling van de kleedkamers het volgende bepaald:

 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers zijn gescheiden voor dames en heren.
 • In de herenkleedkamer gaat de vader/begeleider met dochters/meisjes tot en met zes jaar. In de dameskleedkamer gaat de moeder/begeleidster met jongens tot en met zes jaar.
 • Meisjes van 7 jaar en ouder kleden zich zelfstandig om in de dameskleedkamer.
 • Jongens van 7 jaar en ouder kleden zich zelfstandig om in de herenkleedkamer.
 • Het is heren en jongens van 7 jaar en ouder verboden zich in de dameskleedkamer te bevinden.
 • Het is dames en meisjes van 7 jaar en ouder verboden zich in de heren kleedkamer te bevinden.

Foto’s maken in en om het zwembad

Het is leuk voor later en voor familie om af en toe een foto te nemen van je kinderen in het zwembad. Ook voor nieuwsberichten maken kaderleden soms foto’s in en om het zwembad. Als vereniging vinden we dat dit moet kunnen zolang de integriteit en privacy van anderen niet wordt geschonden. Daarom vragen we iedereen de volgende richtlijnen aan te houden:

 • Neem als ouders alleen bij diplomazwemmen en kijkavonden foto’s van je kind(eren) in het zwembad.
 • Probeer daarbij het aantal andere kinderen op de foto zoveel mogelijk te beperken.
 • Kaderleden van de vereniging kennen ieders voorkeur voor al dan geen publicatie van foto’s zoals aangegeven bij de inschrijving (staat in de werkmap). (Kader-)leden moeten ervoor zorgen dat er geen foto’s van kinderen op Facebook of onze website komen waarvan is aangegeven dat publicatie van foto’s niet wenselijk is. Zie ook onze inschrijvingspagina.
 • Kaderleden geven aan de ouders aan als zij niet op de foto gezet willen worden.